Vedtægter

Fundats for Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond af 1987

§ 1
Fondens navn er Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond af 1987.

§ 2
Fonden er stiftet af trælasthandlere, som er organiseret under Brancheforeningen Danske Byggecentre i øst-Danmark.

§ 3
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 4
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til følgende aktiviteter, som afholdes for Brancheforeningen Danske Byggecentres medlemmer i øst-Danmark.

1. Støtte og legater til uddannelse af medarbejdere og ledere i medlemsforretningerne.

2. Understøttelse af personer, der har arbejdet i medlemsvirksomhederne som chefer eller som overordnede funktionærer eller sådanne personers enker eller uforsørgede børn.

§ 5
Fondens egenkapital andrager kr.894.431,00, der er indbetalt kontant.

Fondens midler og afkast anvendes i overensstemmelse med paragraf 4.

I forbindelse med stiftelsen er der ikke tillagt særlige rettigheder eller fordele til stiftere eller andre ud over de i paragraf 4 nævnte.

§ 6
Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Fondsbestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlemmer bland de mødeberettigede for Danske Byggecentres medlemmer i Danmark, Grønland og Færøerne.

Valget sker for 4 år, således at der hvert andet år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår ved døden eller ønsker at fratræde uden for tur, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære valg.

§ 7
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem medlemmerne.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 8
Fonden tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 9
Bestyrelsen holder møde efter indkaldelse af formanden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang årligt.

Afgørelser træffes ved stemmeflerhed blandt den samlede bestyrelse. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 10
Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til, at fondens formål realiseres gennem fondens afkast.

Fondens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut eller i børsnoterede aktier eller obligationer, der deponeres i et åbent depot i et anerkendt pengeinstitut.

§ 11
Fondens regnskabsperiode er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg.

§ 12
Dersom nuværende fundats bestemmelser måtte blive utidssvarende som følge af Brancheforeningen Danske Byggecentres nedlæggelse eller lovgivningens krav, kan bestyrelsen ved enstemmig beslutning foretage ændringer i fundatsen.

Således vedtaget i bestyrelsen, den 17. maj 2018.